Louw-Nida Lexicon

Search for the Greek words that contain an English word in the gloss:  

Section 6

Artifacts

WordGlossSection
σκεῦοςa object6.1
σκευήequipment6.2
ὅπλονa tool6.3
ἄροτρονplow6.4
δρέπανονsickle6.5
πτύονwinnowing shovel6.6
χαλινόςbridle6.7
ζυγόςa yoke6.8
κέντρονb goad6.9
ἄγκιστρονfish hook6.10
δίκτυονfishnet6.11
ἀμφίβληστρονcasting-net6.12
σαγήνηseine net6.13
δεσμόςa chains6.14
σειράchain, rope6.15
ἅλυσιςa chain6.16
πέδηfetter6.17
σχοινίονrope6.18
ζευκτηρίαbands6.19
ἱμάςa strap6.20
ξύλονe stocks6.21
ἧλοςnail6.22
παγίςa snare6.23
θήραa trap6.24
σκάνδαλονa trap6.25
φραγέλλιονwhip6.26
σταυρόςcross6.27
ξύλονf cross6.28
ὅπλονb weapon6.29
πανοπλίαweapons and armor6.30
ξύλονd club6.31
ῥομφαίαa sword6.32
μάχαιραa sword6.33
λόγχηspear6.34
javelin6.35
βέλοςarrow, dart6.36
τόξονbow6.37
περικεφαλαίαhelmet6.38
θώραξa breastplate6.39
θυρεόςshield6.40
πλοῖονboat6.41
πλοιάριονsmall boat6.42
ναῦςship6.43
κιβωτόςa boat6.44
σκάφηsmall boat6.45
πρῷραbow (of a boat)6.46
πρύμναstern (of a boat)6.47
ἄγκυραanchor6.48
ἀρτέμωνsail6.49
πηδάλιονrudder6.50
παράσημοςemblem6.51
ἅρμαchariot6.52
ῥεδήcarriage6.53
σφραγίςa signet6.54
κατασφραγίζωseal6.55
σφραγίζωa put a seal on6.55
κάλαμοςc pen6.56
μέλαςink6.57
χάρτηςsheet of paper6.58
μεμβράναa parchment sheet6.59
πινακίδιονtablet6.60
πλάξtablet6.61
σφραγίςb seal6.62
γράμμαc epistle6.63
ἐπιστολήa letter (object)6.63
βιβλίονa document6.64
βίβλοςa book (object)6.64
βιβλαρίδιονlittle scroll6.65
μεμβράναb books made of parchment6.66
κεφαλίςsection of a scroll6.67
χρῆμαb money6.68
ἀργύριον(ἀργύριον καὶ χρυσίον) money6.69
χρυσίον(ἀργύριον καὶ χρυσίον) money6.69
νόμισμαcoin6.70
κέρμαcoin6.71
χαλκόςb copper money6.72
ἀργύριονb silver money6.73
ἄργυροςb silver money6.73
χρυσόςb gold money6.74
δηνάριονcoin6.75
δραχμήcoin6.76
ἀσσάριονpenny6.77
κοδράντηςcoin6.78
λεπτόνsmall coin6.79
στατήρcoin6.80
μνᾶmonetary unit6.81
τάλαντονcoin6.82
κιθάραlyre6.83
κιθαρίζωplay the lyre6.84
κιθαρῳδόςharpist6.85
αὐλόςflute6.86
αὐλέωplay the flute6.87
αὐλητήςflutist6.88
σάλπιγξa trumpet6.89
σαλπίζωa play the trumpet6.90
σαλπιστήςtrumpeter6.91
σαλπίζωb a trumpet sounds6.92
σάλπιγξb trumpet sound6.93
κύμβαλονcymbals6.94
ἦχος(χαλκὸς ἠχῶν) brass gong6.95
χαλκός(χαλκὸς ἠχῶν) brass gong6.95
εἰκώνa image6.96
τύποςb image6.96
χάραγμαb image6.96
εἴδωλονa idol6.97
κατείδωλοςfull of idols6.98
Χερούβwinged creature6.99
ναόςb model of a shrine6.100
μοσχοποιέωmake calf-idol6.101
λαμπάςa torch6.102
φῶςc torch6.102
φανόςlantern6.103
λαμπάςb lamp6.104
λύχνοςlamp6.104
λυχνίαlampstand6.105
κλίνηbed6.106
κλινάριονcot6.107
κλινίδιονcot6.107
κράβαττοςcot6.107
κοίτηa bed6.108
σορόςbier6.109
προσκεφάλαιονcushion6.110
καθέδραchair6.111
θρόνοςa throne6.112
τράπεζαa table6.113
θυσιαστήριονaltar6.114
βωμόςaltar6.115
θυμιατήριονincense altar6.116
ὑποπόδιονfootstool6.117
σκεῦοςb vessel6.118
θήκηreceptacle6.119
ἀγγεῖονcontainer6.120
ἄγγοςcontainer6.120
ποτήριονcup6.121
νιπτήρwashbasin6.122
ἄντλημαbucket6.123
φιάληbowl6.124
στάμνοςjar6.125
ξέστηςpitcher6.126
ὑδρίαpitcher6.127
κεράμιονjar6.128
κεραμεύςpotter6.129
χαλκίονbronze vessel6.130
ἀλάβαστρονalabaster jar6.131
ἀσκόςwineskin6.132
σπόγγοςsponge6.133
πίναξplate6.134
παροψίςplate6.135
τρύβλιονbowl6.136
φάτνηa feed box6.137
λιβανωτόςcenser6.138
κιβωτόςb box6.139
θησαυρόςb treasure box6.140
γαζοφυλάκιονb offering box6.141
δῶρονb offering box6.142
γλωσσόκομονmoney box6.143
βαλλάντιονmoney bag6.144
πήραtraveler’s bag6.145
κατασκήνωσιςnest6.146
κατασκηνόωmake a nest6.147
σαργάνηbasket6.148
σπυρίςlarge basket6.149
κόφινοςlarge basket6.150
μόδιοςcontainer6.151
ῥάκοςpatch6.152
ὀθόνηlinen sheet6.153
ὀθόνιονlinen cloth6.154
σινδώνlinen cloth6.155
κειρίαstrip of cloth6.156
ἐπίβλημαpatch6.157
λίνονb wick6.158
σουδάριονface cloth6.159
καταπέτασμαcurtain6.160
λέντιονtowel6.161
ἔνδυμαclothing6.162
ἐσθήςclothing6.162
ἱμάτιονa clothing6.162
ἱματισμόςclothing6.162
χιτώνb clothing6.162
περιβόλαιονa clothing6.163
σκέπασμαclothing6.163
σάκκοςsackcloth6.164
λίνονa linen garment6.165
βύσσοςfine linen6.166
βύσσινοςcloth of fine linen6.167
σιρικόςsilk cloth6.168
πορφύραpurple cloth6.169
πορφυροῦςpurple cloth6.169
κόκκινοςscarlet cloth6.170
ἔριονb wool (artifact)6.171
ἐπενδύτηςcloak6.172
ἱμάτιονb coat6.172
περιβόλαιονb cloak6.172
φαιλόνηςcloak6.172
χλαμύςcloak6.173
στολήlong robe6.174
ποδήρηςlong robe6.175
χιτώνa tunic6.176
κάλυμμαveil6.177
ζώνηbelt6.178
σιμικίνθιονapron6.179
κράσπεδονa fringe6.180
κόλποςb fold6.181
ὑπόδημαshoe6.182
σανδάλιονsandal6.183
δέρμαskin6.184
δερμάτινοςleather6.185
βυρσεύςtanner6.186
μηλωτήsheepskin6.187
κόσμοςf adornment6.188
χρυσίονb gold ornaments6.189
δακτύλιοςring6.190
χρυσοδακτύλιοςwearing a gold ring6.191
στέφανοςa crown6.192
στέμμαwreath6.193
κράσπεδονb tassel6.194
φυλακτήριονphylactery6.195
διάδημαdiadem crown6.196
οἶνοςwine6.197
νέος(οἶνος νέος) new wine6.198
οἶνος(οἶνος νέος) new wine6.198
γλεῦκοςsweet wine6.199
σίκεραbeer6.200
ὄξοςsour wine6.201
ἔλαιονolive oil6.202
κολλούριονeye salve6.203
οἶνος(ἐσμυρνισμένος οἶνος) myrrhed wine6.204
σμυρνίζω(ἐσμυρνισμένος οἶνος) myrrhed wine6.204
μύρονperfume6.205
μυρίζωanoint with perfume6.206
ἄρωμαperfumed ointment6.207
perfumed ointment6.207
σμύρναmyrrh6.208
ἀλόηaloes6.209
νάρδοςperfume of nard6.210
θυμίαμαa incense6.211
λίβανοςfrankincense6.212
κάλαμοςd measuring rod6.213
ζυγόςb balance scale6.214
βελόνηneedle6.215
ῥαφίςneedle6.215
τρῆμαeye of needle6.216
τρυμαλιάeye of a needle6.216
τρύπημαeye of a needle6.216
ἀξίνηaxe6.217
ῥάβδοςa stick6.218
κλῆροςa lot6.219
κλείςa key6.220
ἔσοπτρονmirror6.221
ὕαλοςa glass6.222
ὑάλινοςof glass6.223
κέραμοςtile6.224
σκύβαλονrubbish6.225

All the words in section: 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 6.57 6.58 6.59 6.60 6.61 6.62 6.63 6.64 6.65 6.66 6.67 6.68 6.69 6.70 6.71 6.72 6.73 6.74 6.75 6.76 6.77 6.78 6.79 6.80 6.81 6.82 6.83 6.84 6.85 6.86 6.87 6.88 6.89 6.90 6.91 6.92 6.93 6.94 6.95 6.96 6.97 6.98 6.99 6.100 6.101 6.102 6.103 6.104 6.105 6.106 6.107 6.108 6.109 6.110 6.111 6.112 6.113 6.114 6.115 6.116 6.117 6.118 6.119 6.120 6.121 6.122 6.123 6.124 6.125 6.126 6.127 6.128 6.129 6.130 6.131 6.132 6.133 6.134 6.135 6.136 6.137 6.138 6.139 6.140 6.141 6.142 6.143 6.144 6.145 6.146 6.147 6.148 6.149 6.150 6.151 6.152 6.153 6.154 6.155 6.156 6.157 6.158 6.159 6.160 6.161 6.162 6.163 6.164 6.165 6.166 6.167 6.168 6.169 6.170 6.171 6.172 6.173 6.174 6.175 6.176 6.177 6.178 6.179 6.180 6.181 6.182 6.183 6.184 6.185 6.186 6.187 6.188 6.189 6.190 6.191 6.192 6.193 6.194 6.195 6.196 6.197 6.198 6.199 6.200 6.201 6.202 6.203 6.204 6.205 6.206 6.207 6.208 6.209 6.210 6.211 6.212 6.213 6.214 6.215 6.216 6.217 6.218 6.219 6.220 6.221 6.222 6.223 6.224 6.225

Note: Only the words that are only in one section of Louw-Nida are included in the searches by section. In other words, those searches only work when there is no letter before the word(s) in the gloss.