παραδίδωμι in the New Testament

Definitions

Thayer

1) to give into the hands (of another)
2) to give over into (one's) power or use
2a) to deliver to one something to keep, use, take care of, manage
2b) to deliver up one to custody, to be judged, condemned, punished, scourged, tormented, put to death
2c) to deliver up treacherously
2c1) by betrayal to cause one to be taken
2c2) to deliver one to be taught, moulded
3) to commit, to commend
4) to deliver verbally
4a) commands, rites
4b) to deliver by narrating, to report
5) to permit allow
5a) when the fruit will allow that is when its ripeness permits
5b) gives itself up, presents itself
Part of Speech: verb
Citing in TDNT: 2:169, 166

Strong

G3860
From G3844 and G1325; to surrender, that is, yield up, intrust, transmit: - betray, bring forth, cast, commit, deliver (up), give (over, up), hazard, put in prison, recommend.

Louw-Nida

GlossSection
d grant13.142
(παραδίδωμι τὴν ψυχήν) risk21.7
(παραδίδωμι τὸ πνεῦμα) die23.110
(καρπὸς παραδίδωσι) harvest is ripe23.200
c instruct33.237
(παραδίδωμι εἰς χεῖρας) deliver to control of37.12
b betray, hand over37.111
a give over57.77

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

παραδεδομένοιverb: perfect passive participle nominative plural masculine1
παραδέδοταιverb: 3rd person perfect passive indicative singular1
παραδεδώκεισανverb: 3rd person pluperfect active indicative plural1
παραδεδωκόσιverb: perfect active participle dative plural masculine1
παραδιδόμεθαverb: 1st person present passive indicative plural1
παραδιδόναιverb: present active infinitive2
παραδιδόνταverb: present active participle accusative singular masculine1
παραδιδόντεςverb: present active participle nominative plural masculine2
παραδιδόντοςverb: present active participle genitive singular masculine1
παραδίδοσθαιverb: present passive infinitive2
παραδίδοταιverb: 3rd person present passive indicative singular7
παραδιδοὺςverb: present active participle nominative singular masculine7
παραδιδούςverb: present active participle nominative singular masculine3
παραδιδῷverb: 3rd person present active subjunctive singular1
παραδίδωςverb: 2nd person present active indicative singular1
παραδοθεὶςverb: aorist passive participle nominative singular masculine1
παραδοθείσῃverb: aorist passive participle dative singular feminine1
παραδοθείσηςverb: aorist passive participle genitive singular feminine1
παραδοθῆναιverb: aorist passive infinitive2
παραδοθήσεσθεverb: 2nd person future passive indicative plural1
παραδοθήσεταιverb: 3rd person future passive indicative singular3
παραδοθῶverb: 1st person aorist passive subjunctive singular1
παραδοῖverb: 3rd person aorist active subjunctive singular4
παραδόντοςverb: aorist active participle genitive singular masculine1
παραδοῦναιverb: aorist active infinitive3
παραδοὺςverb: aorist active participle nominative singular masculine3
παραδούςverb: aorist active participle nominative singular masculine1
παραδῷverb: 3rd person aorist active subjunctive singular3
παραδῶverb: 1st person aorist active subjunctive singular1
παραδώσειverb: 3rd person future active indicative singular7
παραδῶσινverb: 3rd person aorist active subjunctive plural1
παραδώσουσινverb: 3rd person future active indicative plural7
παραδώσωverb: 1st person future active indicative singular1
παραδώσωνverb: future active participle nominative singular masculine1
παρεδίδετοverb: 3rd person imperfect passive indicative singular1
παρεδίδοσανverb: 3rd person imperfect active indicative plural1
παρεδίδουverb: 3rd person imperfect active indicative singular2
παρεδίδουνverb: 3rd person imperfect active indicative plural1
παρεδόθηverb: 3rd person aorist passive indicative singular4
παρεδόθηνverb: 1st person aorist passive indicative singular1
παρεδόθητεverb: 2nd person aorist passive indicative plural1
παρέδοσανverb: 3rd person aorist active indicative plural1
παρέδωκαverb: 1st person aorist active indicative singular4
παρεδώκαμενverb: 1st person aorist active indicative plural1
παρέδωκανverb: 3rd person aorist active indicative plural5
παρέδωκάνverb: 3rd person aorist active indicative plural1
παρέδωκαςverb: 2nd person aorist active indicative singular2
παρεδώκατεverb: 2nd person aorist active indicative plural2
παρέδωκενverb: 3rd person aorist active indicative singular17
Total119

Click on the first column to search for that word as a form of the root παραδίδωμι; click on the second column to search for that grammatical form of the root παραδίδωμι; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root παραδίδωμι.