˜xakÒsioi (hexakosioi)

plurale ordinale da ›x e ˜katÒn
Numero Strong: G1812
aggettivo

1) seicento

˜xakÒsioi: nom. pl. masc.
˜xakos…wn: gen. pl. masc.

(+c…lioi) milleseicento: 1
(+˜x»konta ›x) seicentosessantasei: 1
Totale: 2

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn