poj (epos)

da pw
Numero Strong: G2031
sostantivo neutro

1) parola
+ pw: dire

poj: acc. sing.

non tradotto: 1
Totale: 1

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z