disthmi (diistêmi)

da di£ e †sthmi
Numero Strong: G1339
verbo

1) mettere separatamente, mettere a pezzi, disgiungere
2) stare separatamente, dividere, partire

diast£shj: att. aor. ptc. gen. sing. femm.
diast»santej: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
dišsth: 3sing. att. aor. ind.

passare: 1
staccare: 1
trascorrere: 1
Totale: 3

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z