diakÒsioi (diakosioi)

da d…j e ˜katÒn
Numero Strong: G1250
aggettivo

1) duecento

diakÒsiai: nom. pl. femm.
diakos…aj: acc. pl. femm.
diakos…ouj: acc. pl. masc.
diakos…wn: gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+c…lioi ˜x»konta) milleduecentosessanta: 1
(+c…lioi) milleduecentosessanta: 1
(+˜bdom»konta ›x) duecentosettantasei: 1
duecento: 5
Totale: 8

Trova parola:

a b c d e f g h i k l m n o p r s t x z

iqh08c - 6ggped - rgs1k9 - ykbz2j - xgafrz - 4rsa7i - 818x2o - x2qvgn