πέρας (peras)

dalla stessa parola di πέραν
Numero Strong: G4009
sostantivo neutro

1) estremità, confine, fine
   1a) di una porzione di spazio
      1a1) confine
      1a2) frontiera
      1a3) le estremità della terra
      1a4) le terre più lontane
   1b) di qualcosa che estende per un periodo di tempo (conclusione)

πέρας: nom. sing.
πέρατα: acc. pl.
περάτων: gen. pl.

estremità: 1
estremità confine: 2
fine: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω