πανουργία (panourgia)

da πανοῦργος
TDNT - 5: 722,770
Numero Strong: G3834
sostantivo femminile

1) astuzia, furbizia
2) una saggezza falsa
3) in senso positivo, prudenza, abilità, nell'intraprendere degli affari

πανουργίᾳ: dat. sing.
πανουργίαν: acc. sing.

astuzia: 4
tranello: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω