παρίημι (pariêmi)

da παρά e hiemi (mandare)
TDNT - 1: 509,88
Numero Strong: G3935
verbo

1) lasciare passare
   1a) passare oltre, trascurare
   1b) trascurare, omettere
2) rilassare, sciogliere, lasciare andare
3) essere rilassato, indebolito, esausto

παρειμένας: pass. pf. ptc. acc. pl. femm.

cadere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω