παράδοσις (paradosis)

da παραδίδωμι
TDNT - 2: 172,166
Numero Strong: G3862
sostantivo femminile

1) abbandono, consegna
   1a) l'atto di abbandonare
   1b) la resa di città
2) un trasmettere per bocca o per iscritto, tradizione tramandata con insegnamenti, istruzioni o pratiche
   2a) obiettivamente, quello che è consegnato, la sostanza di un insegnamento
   2b) del corpo di precetti, soprattutto rituali, che nell'opinione degli ebrei erano consegnati oralmente da Mosè e trasmessi oralmente in successione ininterrotta alle generazioni seguenti; questi precetti, sia che illustravano sia che espandevano la legge scritta, dovevano essere eseguiti con uguale riverenza

παραδόσει: dat. sing.
παραδόσεις: acc. pl.
παραδόσεων: gen. pl.
παράδοσιν: acc. sing.

insegnare: 2
istruire: 1
tradizione: 10
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω