παρουσία (parousia)

dal participio presente di πάρειμι
TDNT - 5: 858,791
Numero Strong: G3952
sostantivo femminile

1) presenza
2) arrivo, avvento
   2a) il futuro ritorno visibile dal cielo di Gesù, per risuscitare i morti, fare l'ultimo giudizio, ed inaugurare formalmente e gloriosamente il regno di Dio

παρουσία: nom. sing.
παρουσίᾳ: dat. sing.
παρουσίαν: acc. sing.
παρουσίας: gen. sing.

(+) venire: 2
arrivare: 2
presentare: 2
ritornare: 1
venire: 17
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω