περιποιέομαι (peripoieomai)

voce media da περί e ποιέω
Numero Strong: G4046
verbo

1) fare rimanere
2) riservare, lasciare o tenere salvo, mettere da parte
3) fare rimanere per sé stesso
4) conservare per sé stesso
5) ottenere per sé stesso, acquisire

περιεποιήσατο: 3sing. med. aor. ind.
περιποιήσασθαι: med. aor. inf.
περιποιοῦνται: 3pl. med. pres. ind.

acquistare: 2
salvare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω