περισσότερος (perissoteros)

da περισσός
Numero Strong: G4055
aggettivo

1) eccede qualche numero o misura o grado o necessità
   1a) sopra, più che è necessario, sopraggiunto
      1a1) che eccede abbondantemente, estremamente
      1a2) qualcosa oltre, più, molto più che tutto, più chiaramente
   1b) superiore, straordinario, eccellente, non comune
      1b1) preminenza, superiorità, vantaggio, più eminente, più straordinario, più eccellente
Come avverbio perissoteron, di più, maggiormente

περισσοτέρᾳ: dat. sing. femm. comp.
περισσοτέραν: acc. sing. femm. comp.
περισσότερον: acc. sing. masc. comp., acc. sing. neut. comp., avv.
περισσότερόν: acc. sing. neut. comp., nom. sing. neut. comp.

(+μᾶλλον) più: 1
(+τίς) di più: 1
con maggiorare evidenza: 1
maggiorare: 5
molto più: 1
più: 4
più di: 1
tanto più: 1
troppo: 1
Totale: 16

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω