περιτέμνω (peritemnô)

da περί e la radice di τομός
TDNT - 6: 72,831
Numero Strong: G4059
verbo

1) tagliare intorno
2) circoncidere
   2a) taglio il prepuzio (usato del rito con cui non solo i bambini maschi degli israeliti, all'ottavo giorno dopo la nascita, ma anche i "proseliti di giustizia" sono consacrati a Yahweh e introdotti nel suo popolo)
   2b) farsi circoncidere, presentarsi ad essere circonciso, ricevere la circoncisione
   2c) siccome nell'Antico Testamento con il rito della circoncisione un uomo era separato dal mondo impuro e veniva dedicato a Dio, la parola è trasferita simbolicamente nel Nuovo Testamento per significare la rimozione della concupiscenza e del peccato

περιέτεμεν: 3sing. att. aor. ind.
περιετμήθητε: 2pl. pass. aor. ind.
περιτεμεῖν: att. aor. inf.
περιτέμνειν: att. pres. inf.
περιτέμνεσθαι: pass. pres. inf.
περιτεμνέσθω: 3sing. pass. pres. imptv.
περιτέμνετε: 2pl. att. pres. ind.
περιτέμνησθε: 2pl. pass. pres. cong.
περιτεμνόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
περιτεμνομένῳ: pass. pres. ptc. dat. sing. masc.
περιτετμημένος: pass. pf. ptc. nom. sing. masc.
περιτμηθῆναι: pass. aor. inf.
περιτμηθῆτε: 2pl. pass. aor. cong.

(+αὐτός) circoncidere: 1
(+) dovere circoncidere: 1
(+σύ) circoncidere: 1
circoncidere: 9
fare circoncidere: 4
si faccia circoncidere: 1
Totale: 17

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω