πρᾶξις (praxis)

da πράσσω
TDNT - 6: 642,927
Numero Strong: G4234
sostantivo femminile

1) azione, un modo di agire, un'opera
   1a) gli atti degli apostoli
   1b) in senso negativo, atto cattivo, crimine
2) una cosa da fare, affare

πράξει: dat. sing.
πράξεις: acc. pl.
πράξεσιν: dat. pl.
πρᾶξιν: acc. sing.

(+αὐτός) fare: 1
funzionare: 1
operare: 4
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω