πρόκειμαι (prokeimai)

da προ e κεῖμαι
TDNT - 3: 656,425
Numero Strong: G4295
verbo

1) giacere o essere messo davanti (una persona o una cosa) o di fronte
2) mettere davanti
   2a) essere messo davanti agli occhi, essere in vista
      2a1) stare in avanti
   2b) essere nominato, destinato
   2c) essere là, essere presente, essere a mano

προκειμένης: med. pres. ptc. gen. sing. femm.
προκείμενον: med. pres. ptc. acc. sing. masc.
πρόκεινται: 3pl. med. pres. ind.
πρόκειται: 3sing. med. pres. ind.

dare: 1
essere: 1
mettere davanti: 1
porre dinanzi: 1
proporre: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω