προεπαγγέλλομαι (proepaggellomai)

voce media da προ e ἐπαγγέλλομαι
TDNT - 2: 586,240
Numero Strong: G4279
verbo

1) annunciare prima
2) promettere prima

προεπηγγείλατο: 3sing. med. aor. ind.
προεπηγγελμένην: med. pf. ptc. acc. sing. femm.

avere già promettere: 1
già promettere: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω