προκαλέομαι (prokaleomai)

voce media da προ e καλέω
TDNT - 3: 496,*
Numero Strong: G4292
verbo

1) chiamare avanti
2) chiamare avanti a sé stesso
   2a) soprattutto sfidare qualcuno ad un combattimento o ad una disputa
3) provocare, irritare

προκαλούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+ἀλλήλων) provocare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω