προοράω (prooraô)

da προ e ὁράω
TDNT - 5: 381,706
Numero Strong: G4308
verbo

1) vedere prima (in spazio o in tempo)
2) tenere davanti agli occhi
3) metaforicamente essere sempre attento a qualcuno

προεωρακότες: att. pf. ptc. nom. pl. masc.
προϊδοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
προϊδὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
προορώμην: 1sing. med. impf. ind.
προώρισεν: 3sing. att. aor. ind.

avere: 1
predestinare: 2
predestinare a: 1
prestabilire: 1
prevedere: 2
prima vedere: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω