προσέχω (prosechô)

da πρός e ἔχω
Numero Strong: G4337
verbo

1) portare a, portare vicino
   1a) portare una nave a terra, e semplicemente toccare la terra
2) volgere la mente a, essere attento
   2a) ad una persona o cosa: curare, provvedere per
3) pensare a sé stesso, cioè dare attenzione a sé stesso
   3a) dare attenzione, prestare attenzione
4) applicarsi, attaccarsi a, stare vicino ad una persona o cosa
   4a) essere dato o dedito a
   4b) dedicare pensiero e sforzo a
+ ὅς: dare attenzione a

προσεῖχον: 3pl. att. impf. ind.
προσέσχηκεν: 3sing. att. pf. ind.
πρόσεχε: 2sing. att. pres. imptv.
προσέχειν: att. pres. inf.
προσέχετε: 2pl. att. pres. imptv.
προσέχοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
προσέχοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

(+ὁράω καί) guardare bene: 1
(+ὅς) prestare attentezza: 1
(+ἐγώ) applicare: 1
(+ἑαυτοῦ) badare: 1
(+ἑαυτοῦ) guardare: 1
applicare: 1
assegnare a servire: 1
badare: 2
dare ascoltare: 2
dare retta: 1
dare retta a: 1
essere attentezza: 1
guardare: 5
guardare da: 1
occupare di: 1
per rendere attentezza: 1
prestare attentezza: 1
propendere: 1
Totale: 24

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω