προσδέχομαι (prosdechomai)

da πρός e δέχομαι
TDNT - 2: 57,146
Numero Strong: G4327
verbo

1) consegnare a sé stesso, ammettere, dare accesso a sé stesso
   1a) ammettere qualcuno, ricevere qualcuno per un rapporto e compagnia
   1b) ricevere qualcuno (che viene da qualche luogo)
   1c) accettare (non rigettare) una cosa offerta
2) aspettarsi: l'adempimento di promesse
+ εἰμί: aspettato

προσδεξάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
προσδέξησθε: 2pl. med. aor. cong.
προσδέχεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
προσδέχεται: 3sing. med. pres. ind.
προσδεχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
προσδεχομένοις: med. pres. ptc. dat. pl. masc.
προσδεχόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
προσδέχονται: 3pl. med. pres. ind.
προσεδέξασθε: 2pl. med. aor. ind.
προσεδέχετο: 3sing. med. impf. ind.

(+αὐτός) accogliere: 1
(+εἰμί) aspettare: 1
accettare: 2
accogliere: 1
aspettare: 7
condividere: 1
ricevere: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω