προσκαλέομαι (proskaleomai)

voce media da πρός e καλέω
TDNT - 3: 500,*
Numero Strong: G4341
verbo

1) chiamare a
2) chiamare a sé stesso
3) chiedere di venire a sé stesso
4) metaforicamente
   4a) Dio chiama a sé stesso i gentili, siccome sono alienati da lui, invitandoli, attraverso la predicazione del Vangelo alla comunione con lui nel regno del Messia
   4b) Cristo e lo Spirito Santo chiamano a sé quei predicatori del Vangelo a cui hanno deciso di affidare un servizio per l'espansione del Vangelo

προσεκαλέσατο: 3sing. med. aor. ind.
προσκαλεῖται: 3sing. med. pres. ind.
προσκαλεσάμενοι: med. aor. ptc. nom. pl. masc.
προσκαλεσάμενος, προσκαλεσάμενός: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
προσκαλεσάσθω: 3sing. med. aor. imptv.
προσκαλέσηται: 3sing. med. aor. cong.
προσκέκλημαι: 1sing. med. pf. ind.
προσκέκληται: 3sing. med. pf. ind.

(+αὐτός) chiamare: 1
(+αὐτός) chiamare a sé: 2
chiamare: 10
chiamare a: 1
chiamare a sé: 12
convocare: 1
dopo chiamare: 1
fare venire: 1
Totale: 29

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω