πυκνός (puknos)

dalla stessa parola di σκηνοποιός
Numero Strong: G4437
aggettivo

1) spesso, denso, compatto
   1a) riferito al tempo
      1a1) frequentemente, spesso, ripetutamente
   1b) vigorosamente, diligentemente
   1c) spesso, più frequentemente

πυκνάς: acc. pl. femm.
πυκνότερον: acc. sing. neut. comp.

frequentare: 1
spessire: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω