1 Cronache
1
ADAMO, Set, Enos; Chenan, Mahaleel, Iered; Henoc, Metusela, Lemec; Noè, Sem, Cam, e Iafet. I figliuoli di Iafet furono Gomer, e Magog, e Madai, e Iavan, e Tubal, e Mesec, e Tiras. Ed i figliuoli di Gomer furono Aschenaz, e Rifat, e Togarma. Ed i figliuoli di Iavan furono Elisa e Tarsis, Chittim e Dodanim. Ed i figliuoli di Cam furono Cus, e Misraim, e Put, e Canaan. Ed i figliuoli di Cus furono Seba, ed Havila, e Sabta, e Raema, e Sabteca. Ed i figliuoli di Raema furono Seba e Dedan. 10 Or Cus generò Nimrod. Esso fu il primo che si fece potente nella terra. 11 E Misraim generò i Ludei, e gli Anamei, e i Lehabei, ed i Naftuhei; 12 ed i Patrusei, ed i Casluhei (da' quali sono usciti i Filistei), ed i Caftorei. 13 E Canaan generò Sidon, suo primogenito, ed Het, 14 ed i Gebusei, e gli Amorrei, ed i Ghirgasei, 15 e gli Hivvei, e gli Archei, ed i Sinei, 16 e gli Arvadei, e i Semarei, e gli Hamatei. 17 I figliuoli di Sem furono Elam, ed Assur, ed Arfacsad, e Lud, ed Aram, ed Us, ed Hul, e Gheter, e Mesec. 18 Ed Arfacsad generò Sela, e Sela generò Eber. 19 E ad Eber nacquero due figliuoli; il nome dell'uno fu Peleg; perciocchè al suo tempo la terra fu divisa; e il nome del suo fratello fu Ioctan. 20 E Ioctan generò Almodad e Selef, ed Asarmavet, e Iera, 21 ed Hadoram, ed Uzal, e Dicla, 22 ed Ebal, ed Abimael, e Seba, ed Ofir, ed Havila, e Iobab. 23 Tutti costoro furono figliuoli di Ioctan. 24 SEM, Arfacsad, Sela, 25 Eber, Peleg, Reu, Serug, 26 Nahor, Tare, 27 Abramo, che è Abrahamo.

28 I figliuoli di Abrahamo furono Isacco, ed Ismaele. 29 Queste sono le lor generazioni. Il primogenito d'Ismaele fu Nebaiot; poi ebbe Chedar, ed Adbeel, e Mibsam, 30 e Misma, e Duma, e Massa, ed Hadad, e Tema, 31 Ietur, e Nafis, e Chedma. Questi furono i figliuoli d'Ismaele. 32 Ora, quant'è a' figliuoli di Chetura, concubina di Abrahamo, essa partorì Zimran, e Iocsan, e Medan, e Madian, ed Isbac, e Sua. Ed i figliuoli di Iocsan furono Seba, e Dadan. 33 Ed i figliuoli di Madian furono Efa, ed Efer, ed Hanoc, ed Abida, ed Eldaa. Tutti questi furono figliuoli di Chetura. 34 Ora Abrahamo generò Isacco. Ed i figliuoli d'Isacco furono Esaù ed Israele. 35 I figliuoli di Esaù furono Elifaz, e Reuel, e Ieus, e Ialem, e Cora. 36 I figliuoli di Elifaz furono Teman, ed Omar, e Sefi, e Gatam, e Chenaz, e Timna, ed Amalec. 37 I figliuoli di Reuel furono Nahat, Zera, Samma, e Mizza. 38 Ed i figliuoli di Seir furono Lotan, e Sobal, e Sibon, ed Ana, e Dison, ed Eser, e Disan. 39 Ed i figliuoli di Lotan furono Hori, ed Homam; e la sorella di Lotan fu Timna. 40 I figliuoli di Sobal furono Alian, e Manahat, ed Ebal, e Sefi, ed Onam. Ed i figliuoli di Sibon furono Aia, ed Ana. 41 Il figliuolo di Ana fu Dison. Ed i figliuoli di Dison furono Hamran, ed Esban, ed Itran, e Cheran. 42 I figliuoli di Eser furono Bilham, e Zaavan, e Iaacan. I figliuoli di Disan furono Us, ed Aran. 43 Or questi furono i re, che regnarono nel paese di Edom, avanti che regnasse alcun re sopra i figliuoli d'Israele: Bela, figliuolo di Beor; e il nome della sua città era Dinhaba. 44 Poi, morto Bela, Iobab, figliuolo di Zera, da Bosra, regnò in luogo suo. 45 E, morto Iobab, Husam, del paese de' Temaniti, regnò in luogo suo. 46 E, morto Husam, Hadad, figliuolo di Bedad, il qual percosse i Madianiti nel territorio di Moab, regnò in luogo suo; e il nome della sua città era Avit. 47 Poi, morto Hadad, Samla, da Masreca, regnò in luogo suo. 48 E, morto Samla, Saul, da Rehobot del Fiume, regnò in luogo suo. 49 E, morto Saul, Baal-hanan, figliuolo di Acbor, regnò in luogo suo. 50 E, morto Baal-hanan, Hadad regnò in luogo suo; e il nome della sua città era Pai; e il nome della sua moglie era Mehetabeel, figliuola di Matred, figliuola di Mezahab. 51 Poi, morto Hadad, vi furono de' duchi in Edom; il duca Timna, il duca Alia, il duca Ietet, 52 il duca Oholibama, il duca Ela, il duca Pinon, 53 il duca Chenaz, il duca Teman, il duca Mibsar, 54 il duca Magdiel, il duca Iram. Questi furono i duchi di Edom.