ἑαυτοῦ (heautou)

da un pronome riflessivo altrimenti obsoleto ed il caso genitivo (caso dativo o caso accusativo) di αὐτός
Numero Strong: G1438
pronome

1) proprio, nel senso di io stesso, tu stesso, lui stesso, noi stessi, voi stessi, loro stessi eccetera

ἑαυτὰ: acc. pl. neut.
ἑαυταῖς: dat. pl. femm.
ἑαυτάς, ἑαυτὰς: acc. pl. femm.
ἑαυτῇ: dat. sing. femm.
ἑαυτήν, ἑαυτὴν: acc. sing. femm.
ἑαυτῆς: gen. sing. femm.
ἑαυτοῖς: dat. pl. masc.
ἑαυτόν, ἑαυτὸν: acc. sing. masc.
ἑαυτοῦ: gen. sing. masc., gen. sing. neut.
ἑαυτούς, ἑαυτοὺς: acc. pl. masc.
ἑαυτῷ: dat. sing. masc.
ἑαυτῶν: gen. pl. femm., gen. pl. masc., gen. pl. neut.

(+) loro: 1
(+) tuo: 1
(+δίδωμι) avventurare: 1
(+διατηρέω) guardare: 1
(+δικαιόω) giustificare: 1
(+δοκιμάζω) mettere: 1
(+φυλάσσω) guardare: 1
(+ἁγνίζω) purificare: 1
(+ὑπάρχω) avere: 1
(+καθαρίζω) purificare: 2
(+κατακόπτω) percuotere: 1
(+λαλέω) parlare: 1
(+λέγω εἰμί) spacciare: 1
(+μετρέω) misurare: 1
(+ἀφορίζω) separare: 1
(+ἀγοράζω) comprare: 2
(+ἀναιρέω) uccidere: 1
(+ἐπιδείκνυμι) mostrare: 1
(+ἐπιγινώσκω ἐν) conscio: 1
(+ἀποθησαυρίζω) mettere: 1
(+παρά φρόνιμος) presumere: 1
(+παρά) a casa: 1
(+πείθω ἐπί) persuadere: 1
(+πειράζω) esaminare: 1
(+ποιέω) fare: 3
(+πρός) uno altro: 1
(+προσέχω) badare: 1
(+προσέχω) guardare: 1
(+συγκρίνω) confrontare: 1
(+συγκρίνω) paragonare: 1
(+τηρέω) conservare: 2
a noi stesso: 1
a sé: 1
a sé stesso: 6
a vicenda: 3
a voi stesso: 4
altro: 1
con sé: 2
contro noi stesso: 1
contro sé stesso: 3
contro voi stesso: 1
da sé: 3
davanti a sé: 1
dentro di sé: 1
di loro: 10
di lui: 2
di noi: 1
di sé: 4
di sé stesso: 1
di voi: 2
fra di loro stesso: 1
fra loro: 1
il: 1
ingresso di casa: 1
loro: 19
loro proprio: 2
loro proprio misurare: 1
loro stesso: 2
lui: 1
noi: 3
noi stesso: 8
non tradotto: 19
nostro: 2
nostro limitare: 1
parte contrariare: 2
per contare loro: 1
per sé: 1
per sé stesso: 4
proprio: 11
se: 2
si: 32
si da sé: 2
stesso: 3
sé: 18
sé stesso: 46
suo: 24
suo persona: 1
suo proprio: 1
uno altro: 2
voi: 11
voi stesso: 10
vostro: 2
Totale: 319

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω