ἐγείρω (egeirô)

probabilmente simile alla radice di ἀγορά (tramite l'idea di raccogliere le proprie facoltà)
TDNT - 2: 333,195
Numero Strong: G1453
verbo

1) svegliare, fare sorgere
   1a) svegliare dal sonno, svegliare
   1b) svegliare dal sonno della morte, richiamare un morto alla vita
   1c) fare alzare da una sedia o dal letto eccetera
   1d) levare, produrre, fare apparire
      1d1) fare apparire, portare davanti al pubblico
      1d2) sollevare, provocare, contro uno
      1d3) allevare, cioè fare nascere
      1d4) di edifici, elevare, costruire, edificare

ἐγεῖραι: att. aor. inf.
ἐγείραντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἐγείραντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
ἐγείρας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἔγειρε: 2sing. att. pres. imptv.
ἐγείρει: 3sing. att. pres. ind.
ἐγείρειν: att. pres. inf.
ἐγείρεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.
ἐγείρεται: 3sing. pass. pres. ind.
ἐγείρετε: 2pl. att. pres. imptv.
ἐγείρηται: 3sing. pass. pres. cong.
ἐγείρομαι: 1sing. pass. pres. ind.
ἐγείρονται: 3pl. pass. pres. ind.
ἐγείροντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc.
ἐγείρουσιν: 3pl. att. pres. ind.
ἐγερεῖ: 3sing. att. fut. ind.
ἐγερεῖς: 2sing. att. fut. ind.
ἐγερθεὶς, ἐγερθείς: pass. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐγερθέντι: pass. aor. ptc. dat. sing. masc.
ἐγερθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
ἐγερθῆναι, ἐγερθῆναί: pass. aor. inf.
ἐγερθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
ἐγερθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἐγέρθητε: 2pl. pass. aor. imptv.
ἐγέρθητι: 2sing. pass. aor. imptv.
ἐγερῶ: 1sing. att. fut. ind.
ἐγηγερμένον: pass. pf. ptc. acc. sing. masc.
ἐγήγερται: 3sing. pass. pf. ind.
ἤγειραν: 3pl. att. aor. ind.
ἤγειρεν: 3sing. att. aor. ind.
ἠγέρθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἠγέρθησαν: 3pl. pass. aor. ind.

(+ὁ ἐγώ) risuscitare: 1
(+) risuscitare: 1
(+) risuscitare il: 1
(+σύ) svegliare: 1
alzare: 34
comparire: 1
da risuscitare: 1
destare: 1
egli alzare: 1
fare alzare: 1
fare risorgere: 2
fare sorgere: 1
insorgere: 3
non tradotto: 1
provocare: 1
rialzare: 1
risorgere: 3
ristabilire: 1
risurrezione: 1
risuscitare: 70
risvegliare: 1
sollevare: 2
sorgere: 7
suscitare: 2
svegliare: 4
Tiro fuori: 1
Totale: 144

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω