ἐγκρατεύομαι (egkrateuomai)

voce media da ἐγκρατής
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: G1467
verbo

1) essere continente
   1a) esibire autocontrollo, comportarsi in modo temperante
   1b) in una figura presa di atleti, che nella loro preparazione per i giochi si astengono da cibi insalubri, vino, ed indulgenza sessuale

ἐγκρατεύεται: 3sing. med. pres. ind.
ἐγκρατεύονται: 3pl. med. pres. ind.

riuscire a contenere: 1
temperare: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω