ἐκπλήσσομαι (ekplêssomai)

da ἐκ e πλήσσω
Numero Strong: G1605
verbo

1) colpire, espellere con un colpo, scacciare
2) gettare via con un colpo, scacciare
   2a) comunemente, colpire con il panico, colpire, stupire
3) essere colpito dallo stupore, stupito, meravigliato

ἐκπλήσσεσθαι: pass. pres. inf.
ἐκπλησσόμενος: pass. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐξεπλάγησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐξεπλήσσετο: 3sing. pass. impf. ind.
ἐξεπλήσσοντο: 3pl. pass. impf. ind.

(+αὐτός) stupire: 1
(+σφόδρα) sbigottire: 1
colpire: 1
essere di stupire: 1
essere pienezza di ammirare: 1
esso stupire: 2
rimanere sbalordire: 1
rimanere stupire: 1
stupire: 4
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω