ἐντολή (entolê)

da ἐντέλλομαι
TDNT - 2: 545,234
Numero Strong: G1785
sostantivo femminile

1) ordine, comando, carica, precetto, ingiunzione
   1a) quello che è prescritto a qualcuno a causa del suo ufficio
2) un comandamento
   2a) una regola prescritta secondo cui una cosa va fatta
      2a1) un precetto che ha a che fare con il lignaggio, del precetto mosaico riguardo al sacerdozio
      2a2) usato eticamente dei comandamenti nella legge mosaica o tradizione ebrea

ἐντολαὶ: nom. pl.
ἐντολαῖς: dat. pl.
ἐντολάς, ἐντολὰς: acc. pl.
ἐντολή, ἐντολὴ: nom. sing.
ἐντολήν, ἐντολὴν: acc. sing.
ἐντολῆς: gen. sing.
ἐντολῶν: gen. pl.

(+) comandare: 1
(+) norma: 1
(+) ordinare: 1
(+δίδωμι) comandare: 1
comandare: 50
da prescrivere: 1
di comandare: 2
istruire: 1
ordinare: 2
ordinare di: 1
uno comandare: 6
Totale: 67

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω