ἐπίσκοπος (episkopos)

da ἐπί e σκοπός (nel senso di ἐπισκοπέω)
TDNT - 2: 608,244
Numero Strong: G1985
sostantivo maschile

1) un sorvegliante
   1a) un uomo incaricato con il dovere di sorvegliare affinché tutto sia fatto dagli altri in modo giusto, un amministratore, guardiano o soprintendente
   1b) il soprintendente, anziano, o sorvegliante di una chiesa cristiana

ἐπισκόποις: dat. pl.
ἐπίσκοπον: acc. sing.
ἐπισκόπους: acc. pl.

guardare: 1
vescovo: 4
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω