ἐπίτροπος (epitropos)

da ἐπί e τρόπος (nel senso di ἐπιτροπή)
Numero Strong: G2012
sostantivo maschile

1) uno alla cui cura o onore una cosa è affidata
   1a) un amministratore, un guardiano
   1b) qualcuno che gestisce gli affari di una famiglia, o di terre
      1b1) sorvegliante
   1c) uno che ha la cura e tutela dei bambini, quando il padre è morto (un guardiano di minori), oppure quando è ancora vivo

ἐπιτρόπου: gen. sing.
ἐπιτρόπους: acc. pl.
ἐπιτρόπῳ: dat. sing.

amministrare: 1
fattore: 1
tutore: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω