ἐπαγγέλλομαι (epaggellomai)

da ἐπί e la radice di ἄγγελος
TDNT - 2: 576,240
Numero Strong: G1861
verbo

1) annunciare che si sta per fare o fornire qualcosa
   1a) promettere (della propria volontà) di impegnarsi volentieri
2) professare
   2a) un'arte, professare la propria abilità in qualcosa

ἐπαγγειλάμενον: med. aor. ptc. acc. sing. masc.
ἐπαγγειλάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐπαγγελλομέναις: med. pres. ptc. dat. pl. femm.
ἐπαγγελλόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐπηγγείλαντο: 3pl. med. aor. ind.
ἐπηγγείλατο: 3sing. med. aor. ind.
ἐπήγγελται: 3sing. med. pf. ind., 3sing. pass. pf. ind.

(+ὅς) promettere: 1
che fare professare: 1
fare: 1
fare promettere: 4
fare questo promettere: 1
professare: 1
promettere: 4
promettere di: 2
Totale: 15

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω