ἐπανόρθωσις (epanorthôsis)

da una parola composta da ἐπί e ἀνορθόω
TDNT - 5: 450,727
Numero Strong: G1882
sostantivo femminile

1) restaurazione a uno stato diritto o giusto
2) correzione, miglioramento di vita o carattere

ἐπανόρθωσιν: acc. sing.

correggere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω