ἐπισκέπτομαι (episkeptomai)

voce media da ἐπί e la radice di σκοπός
TDNT - 2: 599,244
Numero Strong: G1980
verbo

1) guardare, ispezionare, esaminare con gli occhi
   1a) per vedere qualcuno come è, cioè visitare, andare a trovare
      1a1) il povero e afflitto, l'infermo
   1b) guardare per aiutare o beneficiare
      1b1) badare, avere cura per, provvedere per: di Dio
   1c) guardare (in giro) per, cercare (qualcuno da scegliere, assumere, eccetera)

ἐπεσκέψασθέ: 2pl. med. aor. ind.
ἐπεσκέψατο: 3sing. med. aor. ind.
ἐπισκέπτεσθαι: med. pres. inf.
ἐπισκέπτῃ: 2sing. med. pres. ind.
ἐπισκέψασθαι: med. aor. inf.
ἐπισκέψασθε: 2pl. med. aor. imptv.
ἐπισκέψεται: 3sing. med. fut. ind.
ἐπισκεψώμεθα: 1pl. med. aor. cong.

andare a visitare: 1
cercare di trovare: 1
soccorrere: 1
tu curare: 1
visitare: 6
volere: 1
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω