ἐξέρχομαι (exerchomai)

da ἐκ e ἔρχομαι
TDNT - 2: 678,257
Numero Strong: G1831
verbo

1) andare o viene fuori di
   1a) con menzione del luogo da cui si esce, o del punto da cui si parte
      1a1) di quelli che lasciano un luogo di propria volontà
      1a2) di quelli che sono espulsi o gettati fuori
2) metaforicamente
   2a) uscire da una riunione, cioè abbandonarla
   2b) venire avanti fisicamente, sorgere da, essere nato di
   2c) andare avanti con il proprio potere, scappare per mettersi in salvo
   2d) venire avanti (dalla privacy) nel mondo, davanti il pubblico (di quelli che per novità di opinione attirano l'attenzione)
   2e) di cose
      2e1) di rapporti, voci, messaggi, precetti
      2e2) essere fatto noto, dichiarato
      2e3) essere sparso, proclamato
      2e4) venire avanti
         2e4a) emesso come dal cuore o dalla bocca
         2e4b) scorrere dal corpo
         2e4c) emanare
            2e4c1) usato di un bagliore improvviso di lampo
            2e4c2) usato di una cosa sparita
            2e4c3) usato di una speranza scomparsa

ἐξελεύσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἐξελεύσονται: 3pl. med. fut. ind.
ἐξεληλύθασιν: 3pl. att. pf. ind.
ἐξεληλύθει: 3sing. att. ppf. ind.
ἐξελήλυθεν: 3sing. att. pf. ind.
ἐξεληλυθός: att. pf. ptc. acc. sing. neut.
ἐξεληλυθότας: att. pf. ptc. acc. pl. masc.
ἐξεληλυθυῖαν: att. pf. ptc. acc. sing. femm.
ἐξέλθατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἔξελθε: 2sing. att. aor. imptv.
ἐξελθεῖν: att. aor. inf.
ἐξέλθῃ: 3sing. att. aor. cong.
ἐξέλθῃς: 2sing. att. aor. cong.
ἐξέλθητε: 2pl. att. aor. cong.
ἐξελθόντα: att. aor. ptc. acc. sing. masc., att. aor. ptc. nom. pl. neut.
ἐξελθόντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐξελθόντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ἐξελθόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc., att. aor. ptc. gen. sing. neut.
ἐξελθόντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.
ἐξελθοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἐξελθοῦσαι: att. aor. ptc. nom. pl. femm.
ἐξελθοῦσαν: att. aor. ptc. acc. sing. femm.
ἐξελθούσῃ: att. aor. ptc. dat. sing. femm.
ἐξελθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἐξέρχεσθε: 2pl. med. pres. imptv.
ἐξέρχεται: 3sing. med. pres. ind.
ἐξερχόμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐξερχόμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἐξερχομένων: med. pres. ptc. gen. pl. masc.
ἐξέρχονται: 3pl. med. pres. ind.
ἐξερχώμεθα: 1pl. med. pres. cong.
ἐξῆλθαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐξήλθατε: 2pl. att. aor. ind.
ἐξῆλθεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐξῆλθες: 2sing. att. aor. ind.
ἐξήλθομεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐξῆλθον: 1sing. att. aor. ind.
ἐξήρχετο: 3sing. med. impf. ind.
ἐξήρχοντο: 3pl. med. impf. ind.

(+ἔξω) uscire: 2
(+αὐτός) andare a: 1
(+εἰσέρχομαι καί) vivere: 1
(+ἐγώ) procedere: 1
(+ἐκ ὁ ὀσφῦς) discendere: 1
(+ἐκ ὁ πλοῖον) sbarcare: 1
(+ἐκ) lasciare: 1
(+πορεύομαι) partire: 1
allontanare: 1
andare: 11
andare a: 5
andare fuori: 1
andare per: 1
appena partire: 1
costui uscire: 1
divulgare: 2
emanare: 1
fare uscire: 1
giungere: 1
lasciare: 1
mentre uscire: 2
mettere in camminare per venire: 1
ne uscire: 1
non tradotto: 1
parte: 1
partire: 23
per andare: 1
procedere: 5
quando uscire: 1
quello uscire: 1
ripartire: 2
sbarcare: 1
scendere: 1
se ne andare: 2
se ne andare a: 1
se ne andare via: 1
se ne divulgare: 1
sfuggire: 1
smontare: 2
sorgere: 1
spargere: 3
svanire: 1
uscire: 110
uscire a: 5
uscire fuori: 1
venire: 8
venire fuori: 3
voi ne andare: 1
Totale: 218

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω