ἔκγονον (ekgonon)

neutro di una parola derivata da una parola composta da ἐκ e γίνομαι
Numero Strong: G1549
aggettivo

1) deriva da qualcuno, nato, generato
2) figlio, figlia, discendente, bambino
3) nipote

ἔκγονα: acc. pl. neut.

nipote: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω