ἀκροβυστία (akrobustia)

da ἄκρον e probabilmente una forma cambiata di posthe (il pene o organo sessuale maschio)
TDNT - 1: 225,36
Numero Strong: G203
sostantivo femminile

1) avente il prepuzio, incirconcisione
2) un gentile
3) una condizione in cui i desideri corrotti radicati nella carne non sono ancora estinti
+ ἔχω: incirconciso

ἀκροβυστία: nom. sing.
ἀκροβυστίᾳ: dat. sing.
ἀκροβυστίαν: acc. sing.
ἀκροβυστίας: gen. sing.

(+ἔχω) non circoncidere: 1
(+) incirconciso: 1
(+ἐν ὁ) incirconciso: 1
(+ἐν) incirconciso: 3
essere incirconciso: 1
incirconciso: 12
loro incirconciso: 1
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω