ἀμφίβληστρον (amfiblêstron)

da una parola composta dalla radice di ἀμφότεροι e βάλλω
Numero Strong: G293
sostantivo neutro

1) una cosa gettata intorno a qualcosa per impedire i suoi movimenti, come una catena, una rete da pesca, un indumento

ἀμφίβληστρον: acc. sing.

retare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω