ἀνίστημι (anistêmi)

da ἀνά e ἵστημι
TDNT - 1: 368,60
Numero Strong: G450
verbo

1) fare sorgere su, innalzare su
   1a) innalzare dall'essere sdraiato
   1b) risuscitare dai morti
   1c) sollevare, fare nascere, fare apparire
2) innalzare, alzarsi
   2a) di persone sdraiate
   2b) di persone sedute
   2c) di quelli che lasciano un posto per andare altrove
      2c1) di quelli che si preparano per un viaggio
   2d) dei morti
3) sorgere, apparire
   3a) di profeti, re, sacerdoti, leader di insorti
   3b) di quelli che stanno per entrare in una conversazione o disputa con qualcuno, o di intraprendere qualcosa, o di tentare di fare qualcosa contro altri
   3c) sorgere contro qualcuno

ἀνάστα: 2sing. att. aor. imptv.
ἀναστὰν: att. aor. ptc. nom. sing. neut.
ἀναστάντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἀναστάς, ἀναστὰς: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀναστᾶσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
ἀναστῇ: 3sing. att. aor. cong.
ἀνάστηθι: 2sing. att. aor. imptv.
ἀναστῆναι: att. aor. inf.
ἀναστήσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀναστήσει: 3sing. att. fut. ind.
ἀναστήσεται: 3sing. med. fut. ind.
ἀναστήσονται: 3pl. med. fut. ind.
ἀναστήσω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.
ἀναστῶσιν: 3pl. att. aor. cong.
ἀνέστη: 3sing. att. aor. ind.
ἀνέστησαν: 3pl. att. aor. ind.
ἀνέστησεν: 3sing. att. aor. ind.
ἀνιστάμενος: med. pres. ptc. nom. sing. masc.
ἀνίστασθαι: med. pres. inf.
ἀνίσταται: 3sing. med. pres. ind.

(+αὐτός) risuscitare: 1
alzare: 46
alzare a: 1
alzare in piede: 3
alzare per: 1
comparire: 1
dare: 1
egli alzare: 5
egli alzare in piede: 1
egli rialzare: 1
fare alzare: 1
insorgere: 1
io alzare: 1
mettere a: 1
non tradotto: 1
partire: 2
risorgere: 2
risurrezione: 1
risuscitare: 27
sorgere: 6
sorgere a: 1
suscitare: 3
Totale: 108

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω