ἀναφέρω (anaferô)

da ἀνά e φέρω
TDNT - 9: 60,1252
Numero Strong: G399
verbo

1) portare, condurre in su
   1a) uomini ad un luogo più alto
2) mettere sull'altare, portare all'altare, offrire
3) alzarsi, prendere su sé stesso
   3a) mettere su sé stesso qualcosa come un carico da portare
   3b) sostenere, per esempio sostenere la punizione altrui

ἀναφέρει: 3sing. att. pres. ind.
ἀναφέρειν: att. pres. inf.
ἀναφέρωμεν: 1pl. att. pres. cong.
ἀνενέγκαι: att. aor. inf.
ἀνενέγκας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
ἀνενεγκεῖν: att. aor. inf.
ἀνεφέρετο: 3sing. pass. impf. ind.
ἀνήνεγκεν: 3sing. att. aor. ind.

condurre: 2
offrire: 4
per offrire: 1
portare: 3
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω