ἀναγκαῖος (anagkaios)

da ἀνάγκη
TDNT - 1: 344,55
Numero Strong: G316
aggettivo

1) necessario
   1a) quello di cui uno non può fare a meno, indispensabile
   1b) legato da obbligazioni di natura o amicizia
   1c) quello che si deve fare secondo la legge o il dovere, che è richiesto dalle circostanze

ἀναγκαῖά: nom. pl. neut.
ἀναγκαίας: acc. pl. femm.
ἀναγκαῖον: nom. sing. neut.
ἀναγκαιότερον: nom. sing. neut. comp.
ἀναγκαίους: acc. pl. masc.

(+χρεία) necessitare: 1
intimità: 1
necessitare: 5
più necessitare: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω