ἀποσυνάγωγος (aposunagôgos)

da ἀπό e συναγωγή
TDNT - 7: 848,1107
Numero Strong: G656
aggettivo

1) escluso dalle riunioni sacre di Israele, scomunicato
+ γίνομαι: essere messo fuori della sinagoga
+ ποιέω: mettere fuori della sinagoga

ἀποσυνάγωγοι: nom. pl. masc.
ἀποσυνάγωγος: nom. sing. masc.
ἀποσυναγώγους: acc. pl. masc.

da sinagoga: 1
espellere da sinagoga: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω