ἀργύριον (argurion)

neutro di una presunta parola derivata da ἄργυρος
Numero Strong: G694
sostantivo neutro

1) argento
2) soldi
3) una moneta di argento, un pezzo di argento, un siclo

ἀργύρια, ἀργύριά: acc. pl.
ἀργύριον: acc. sing., nom. sing.
ἀργύριόν: nom. sing.
ἀργυρίου: gen. sing.
ἀργυρίῳ: dat. sing.

argentare: 1
con argentare: 1
denaro: 7
di argentare: 1
di denaro: 4
dramma di argentare: 1
siclo: 2
siclo di argentare: 3
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω