ὅραμα (horama)

da ὁράω
TDNT - 5: 371,706
Numero Strong: G3705
sostantivo neutro

1) quello che è visto, spettacolo
2) una vista divinamente concessa in un'estasi o in un sonno, una visione

ὅραμα: acc. sing., nom. sing.
ὁράματι: dat. sing.
ὁράματος: gen. sing.

(+) visione: 1
uno visione: 3
visione: 8
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω