ὅρασις (horasis)

da ὁράω
TDNT - 5: 370,706
Numero Strong: G3706
sostantivo femminile

1) l'atto di vedere
   1a) la vista, gli occhi
2) aspetto, forma visibile
3) una visione
   3a) un'apparizione divinamente concessa in un'estasi o in sogno

ὁράσει: dat. sing.
ὁράσεις: acc. pl.

a vedere: 1
di visione: 1
in aspettare: 1
visione: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω