ὅτι (hoti)

neutro di ὅστις come congiunzione, pronome dimostrativo quello (a volte ridondante)
Numero Strong: G3754
congiunzione

1) quello, perché, siccome

ὅτι: cong.

(+ὡς) infatti: 1
(+τίς γίνομαι) come mai: 1
(+τίς) perché: 3
a quale: 1
anche: 1
che: 562
ché: 1
come: 4
come mai: 1
così: 1
di: 26
di fare di: 1
dire: 1
e: 2
infatti: 8
non: 1
non tradotto: 254
ogni: 1
per: 4
perché: 368
poiché: 43
quale: 2
sapere: 1
scrivere: 1
se: 1
secondo quale: 2
siccome: 3
venire: 1
Totale: 1296

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω