ὄφις (ofis)

probabilmente da ὀπτάνομαι (tramite l'idea di acutezza di visione)
TDNT - 5: 566,748
Numero Strong: G3789
sostantivo maschile

1) serpente
2) per gli antichi, il serpente era un simbolo di astutezza e saggezza. Il serpente che ingannò Eva era considerato dagli ebrei come il diavolo.

ὄφεις: acc. pl., nom. pl., voc. pl.
ὄφεσιν: dat. pl.
ὄφεων: gen. pl.
ὄφεως: gen. sing.
ὄφιν: acc. sing.
ὄφις: nom. sing.

di serpente: 1
sedurre: 1
serpente: 10
uno serpente: 2
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω