αἱρετικός (hairetikos)

dalla stessa parola di αἱρετίζω
TDNT - 1: 184,27
Numero Strong: G141
aggettivo

1) attrezzato o in grado di prendere o scegliere una cosa
2) scismatico, fazioso, un seguace di una dottrina falsa
3) eretico

αἱρετικὸν: acc. sing. masc.

setta: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω