βαπτισμός (baptismos)

da βαπτίζω
TDNT - 1: 545,92
Numero Strong: G909
sostantivo maschile

1) una lavatura, purificazione effettuata per mezzo di acqua
   1a) di una lavatura prescritta dalla legge mosaica Ebrei 9:10 che sembra volere dire un'esposizione delle differenze tra le lavature prescritte dalla legge mosaica e il battesimo cristiano

βαπτισμοῖς: dat. pl.
βαπτισμοὺς: acc. pl.
βαπτισμῷ: dat. sing.
βαπτισμῶν: gen. pl.

abluzione: 1
battezzare: 1
di abluzione: 1
di battezzare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω