βδέλυγμα (bdelugma)

da βδελύσσομαι
TDNT - 1: 598,103
Numero Strong: G946
sostantivo neutro

1) una cosa brutta, una cosa detestabile, abominazione
   1a) di idoli e cose che appartengono all'idolatria

βδέλυγμα: acc. sing., nom. sing.
βδελυγμάτων: gen. pl.

abominare: 5
di abominare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω